ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
ประเภทข้อมูล คู่มือ
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ผู้จัดทำ กลุ่มบริหารทั่วไป สคร.9 นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่
สนับสนุนประเด็นยุทธ์ที่ 6 ของกรมควบคุมโรค
Tags กลุ่มบริหารทั่วไป  สคร.9  นครราชสีมา  KM  2559. สคร.9  นครราชสีมา  การจัดการความรู้  สรุปบทเรียน  วัคซีน  โปลิโอ  เขตสุขภาพที่ 9  
ดาวน์โหลด
ลำดับ รายละเอียดไฟล์ จำนวน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 คำอธิบายไฟล์ :
ขนาดไฟล์ : 2Mb
เปิดด้วยโปรแกรม : Acrobat Reader, Foxit Reader
22
จำนวนอ่าน : 3,639 ครั้ง
 
หัวข้อที่คล้ายกัน ::

บทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในเขตสุขภาพที่ 9
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ, 2561

การพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง สคร.9 ในระบบ EstimatesSM
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์, นางสาวนันท์นภัส สุขใจ, นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว, นางเมยุรี ประสงค์, 2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2560
EOC สคร.9 นครราชสีมา, 2560

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
สคร.9 นครราชสีมา กลุ่มพัฒนาวิชาการ (Cluster NATI), 2560

ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 สคร.9 นครราชสีมา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา, 2560