ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเลี้ยงยุงลายระยะลูกน้ำและตัวเต็มวัย (17ส.ค.2560)
ประเภทข้อมูล คู่มือ
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ผู้จัดทำ ศตม.9.4 ปากช่อง สคร.9 นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2560
สนับสนุนประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของกรมควบคุมโรค
Tags คู่มือการปฏิบัติงาน  การเลี้ยงยุงลาย  ลูกน้ำ  ตัวเต็มวัย  ศตม.9.4 ปากช่อง  สคร.9 นครราชสีมา  2560  KM  
ดาวน์โหลด
ลำดับ รายละเอียดไฟล์ จำนวน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 คำอธิบายไฟล์ :
ขนาดไฟล์ : 1Mb
เปิดด้วยโปรแกรม : Microsoft Word
34
จำนวนอ่าน : 6,214 ครั้ง
 
หัวข้อที่คล้ายกัน ::

บทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในเขตสุขภาพที่ 9
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ, 2561

การพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง สคร.9 ในระบบ EstimatesSM
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์, นางสาวนันท์นภัส สุขใจ, นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว, นางเมยุรี ประสงค์, 2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2560
EOC สคร.9 นครราชสีมา, 2560

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
สคร.9 นครราชสีมา กลุ่มพัฒนาวิชาการ (Cluster NATI), 2560

ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 สคร.9 นครราชสีมา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา, 2560