ค้นหาคำว่า “โรคติดต่อนำโดยแมลง” พบทั้งสิ้น 13 รายการ , รูปภาพ 0 รายการ , วีดีโอ 0 รายการ เรียงตามปี, เรียงตามตัวอักษร

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อนำโดยแมลงโดยใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว.

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2550

Tags : คู่มือการตรวจ  , วินิจฉัย  , มาลาเรีย  , ไข้เลือดออก  , เท้าช้าง  , ลิชมาเนีย  , น้ำยา ชุดตรวจ  , รวดเร็ว  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave

1333_Lab03.pdf(.pdf 5,900kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader142

คู่มือการปฏิบัติงาน( Work Manual ) เรื่อง การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี เบื้องต้น

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๓.๑-๓.๕ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

Tags : คู่มือการปฏิบัติงาน  , Work Manual  , การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี  , ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี  , อปท.  , คู่มือซ่อมเครื่องพ่น  , สคร.3ชลบุรี  , เขต3  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave

1117_คู่มือการซ่อมเครื่องพ่น.pdf(.pdf 14,860kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader255

การวินิจฉัยลูกน้ำยุงพาหะโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายทวีศักดิ์ ศรีวงศ์พันธ์ และ คณะ, 2552

Tags :

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave
การวินิจฉัยลูกน้ำยุงพาหะโรคติดต่อนำโดยแมลง
1039_ศตม.10.3.pdf(.pdf 1,360kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader159

การประเมินผลการควบคุมโรคมาลาเรียของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตามแผนงานที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2545 ? 2549 )

สุริโย ชูจันทร์

Tags : มาลาเรีย  , แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave
Full Text
764_suriyo.zip(.zip 190kb.)
winrar, winzip105

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบบครอบจักรวาล (Universal Precautions)ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จังหวัดนนทบุรี

นางสุภาพร ปลดปลิด, 2529

Tags : โรคเท้าช้าง  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave
Abstract Thai version.
research_mal36.pdf
Acrobat Reader, Foxit Reader26