TH | ENกฎหมาย การจัดทำโครงการ การปฏิบัติงานด้านการให้บริการ การแพร่กระจายเชื้อ
กฎหมายบุหรี่โลก การจัดทำแผน การปฏิบัติงานโรคเบาหวาน การแพร่เชื้อ
กฎหมายสุรา การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การปฏิบัติตัวลดความเสี่ยง การแพร่ระบาด
กฎอนามัย การจัดหาพัสดุ การปฏิบัติราชการ การฟื้นฟู
กฏกระทรวง การจ่ายยารักษา การปฏิรูประบบราชการ การมารับบริการ
กฏหมาย การจำแนก การปฐมพยาบาล การมีเพศสัมพันธ์
กฏหมายสวมหมวกนิรภัย การจำหน่ายสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การมีส่วนร่วม
กฏอนามัย การเจาะเลือดตรวจคัดกรอง การประกอบกิจกรรมการรับซื้อของเก่า การมีส่วนร่วม / Participation / พฤติกรรม / Behavior / การป้องกัน / Prevention / โรคเรื้อรัง
กรณีศีกษา การใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม / Participation / รูปแบบ / Model / พฤติกรรม / Behavior การป้องกัน / Prevention / โรคไข้หวัดนก / Avian Influenza / พื้นที่เสี่ยง / Risk Area
กรณีศึกษา การใช้ข้อมูลสุขภาพ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การไม่มารับรักษา
กรณีศึกษาพื้นที่ การใช้เข็มขัดนิรภัย การประกันคุณภาพ การยอมรับ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้งาน การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การย้อมสี
กรมควบคุมโรค การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การประชาสัมพันธ์ การยื่นคำร้อง
กรมปศุสัตว์ การใช้โปรแกรม การประมาณ การเยี่ยมสำรวจ
กรมอาชีวอนามัย การใช้โปรแกรม ZR506 การประเมิน การรวบรวม
กรอบการใช้ยุทธศาสตร์ การใช้รองเท้าบู๊ท การประเมินความปวด การรอดชีพ
กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน การใช้สถิติในงานวิจัย การประเมินความพึงพอใจ การระบาด
กรอบแนวทาง การใช้สารกำจัดศัตรูพืช การประเมินความรู้ การรักษา
กรอบสมรรถนะ การใช้สารเคมี การประเมินความเสี่ยง การรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
กระดูก การใช้หน้ากาก การประเมินความเสี่ยง พิษณุโลก การรักษาผู้ป่วย
กระทรวงสาธารณสุข การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล การรักษาผู้ป่วยกามโรค
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 การดักจับลูกน้ำ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
กระเทย การดักลูกน้ำ การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกร การรักษาโรคอุจจาระร่วง
กระบวนการ การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การรับประทานผักและผลไม้
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนิน การประเมินผล การรับประทานยา
กระบวนการพัฒนาและขอการรับรอง การดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน การประเมินผล รการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข อุทกภัย พื้นที่สาธารณสุขเขต 3 และ 9 ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี การรับรอง
กระบวนการพัฒนาองค์กร การดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การรับรองคุณภาพ
กระบวนการภายใน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค การประเมินผลโครง การรับรู้
กระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนก
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การประเมินผลงาน การรายงาน
กระบวนการสร้างคุณค่า การดำเนินงานเฝ้าระวัง การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การเรียนรู้
กระบวนการสื่อสาร การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ การประเมินผลงานระบาดวิทยา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กระบวนงาน การดำเนินงานโรคเรื้อน การประเมินมาตรฐาน การเรียนรู้ภายในองค์กร
กระบวนทัศน์ การดำเนินงานเอดส์ การประเมินระบบ การลดความเสี่ยง
กระเหรี่ยง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การละเมิดต่อข้อกฎหมาย
กรุงเทพมหานคร การดื่มสุรา รองเท้าบู๊ท ถุงมือ การประเมินศักยภาพ การล้างมือ
กลไก การดื่มแอลกอฮอล์ การประเมินองค์การด้วยตนเอง การเลิกสูบบุหรี่
กล้วน้ำ การดื้อ การประยุกต์ การเลี้ยงยุงลาย
กลวิธี การดื้อยา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษารูปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ การวัดอัตราไหล
กลวิธีการดำเนินงาน การดูแล การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การวางแผนกำลังคน
กลั่นกรองผลการประเมิน การดูแลกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงสภาพอากาศในอาคารสถานพยาบาล การวิเคราะห์
กลัวน้ำ การดูแลเด็ก การปรับเปลี่ยน การวิเคราะห์ตรวจสอบหลายปัจจัย
กล้ามเนื้อ การดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวิเคราะห์เมตา
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การดูแลผู้ต้องขัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์องค์กร
กลุ่ม Policy base การดูแลผู้ป่วยวัณโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเครือข่ายสุขภาพในเขตเมืองและชนบท การวิจับการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ
กลุ่มแกนนำของชุมชน การดูแลผู้ป่วยเอดส์ การปรับพฤติกรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มนักเรียน การดูแลรักษา การปรับระดับชั้นและการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ การวินิจฉัย
กลุ่มบริหารทั่วไป การได้ยิน การปรากฏตัว การศึกษา
กลุ่มประชากร การตกน้ำ การปรึกษา การศึกษาความรู้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม การตกน้ำการจมน้ำ / แหล่งน้ำตามธรรมชาติ / แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นภายหลัง การป้องกัน การศึกษาความไว
กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน การตรวจ การป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน การศึกษาความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารทีมีฟอสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ปี 2551
กลุ่มผู้สัมผัสโรค การตรวจเชื้อ การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้กับระดับตะกั่วในเลือดของคนงานในโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จ.นครสวรรค์
กลุ่มแผนงานและประเมินผล การตรวจดื้อยา การป้องกันควบคุม การศึกษาทางระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาวิชาการ การตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA การป้องกันควบคุมโรค การศึกษานวตกรรม
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง การตรวจยืนยัน การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านระบาดซ้ำซากกับหมู่บ้านไม่มีการระบาด จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2551
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ การตรวจรักษา การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การศึกษาพฤติกรรม
กลุ่มแรงงานนอกระบบ การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจวัดหาระดับยา Rifampicin Isoniazid and Pyrazimide ในเลือดด้วยเทคนิค HPLC ในผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษา การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
กลุ่มโรคติดต่อ การตรวจวัดหาระดับสารแลคเตทในพลาสม่าด้วยวิธี High Pressure Liquid Chromatography ในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์จากการใช้ยาต้านไวรัส การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การศึกษาระบาดวิทยา
กลุ่มโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยา
กลุ่มวัยรุ่น การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อบ่งชี้ลักษณะการเริ่มแสดงออกของการดื้อต่อยาไรแฟมพิซินและไอโซไนอะซิดของเชื้อวัณโรค การป้องกันตนเอง การศึกษาวิจัย
กลุ่มวัยรุ่นชาย การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การศึกษาสถานการณ์
กลุ่มสถานบริการสาธารณสุขเป้าหมาย การตรวจสอบ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การศึกษาสาเหตุ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาอัตราการเกิดโรค Scrub Thypus ในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู่
กลุ่มเสี่ยง การตรวจหาเชื้อ การป้องกันโรคเอดส์ การศึกษาอัตราการรับประทานยาผสมอาร์ซิซูเนต-เมฟโฟลควินครบในพื้นที่ที่มีเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารั่มชนิดที่ดื้อยาหลายขนาน
กลุ่มอาชีพทอไหมพรม การตลาดเชิงสังคม การป้องกันและควบคุม การสงเคราะห์
กวาดล้าง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล การส่งต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
กวาดล้างโปลิโอ การตอบสนอง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งต่อผู้ป่วยเอดส์
กว๊านพะเยา การตั้งรับการระบาด การป้องกันอันตรายจากสารเคมี การส่งเสริม
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การติดเชื้อ การป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การส่งเสริมสุขภาพ
กองทุนโลก การติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis การป้องกันอุบัติเหตุ การสนับสนุน
กองแผนงาน การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ การป้องการติดเชื้อ การสนับสนุนทางสังคม
กับดักลูกน้ำ การติดเชื้อเลปโตสไปโรซีส การเปรียบเทียบ การสร้างเครือข่ายชุมชน
กัมพูชา การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ การสร้างบทเรียนบนอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
กามโรค การติดเชื้อเอดส์ การผลิตภาพยนตร์ การสร้างประชาสังคม
การกระจายถุงยาง การติดต่อ การผลิตมีดอรัญญิก การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
การกำกับดูแลองค์การที่ดี การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การฝึกอบรม การสร้างและพัฒนารูปแบบการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
การกำจัด การติดตามงาน การเฝ้า การสร้างสุขภาพ
การกำจัดความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การเฝ้าระวัง การสร้างเสริม
การกำจัดแมลง การติดตามผล การเฝ้าระวัง AFP การสร้างเสริมการเรียนรู้
การกำจัดโรคเรื้อน การติดตามและประเมินผล การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การกำจัดโรคหัด การ์ตูน การเฝ้าระวังเชิงรุก การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน / Community-based Health Promotion / ไข้หวัดนก / Avian Influenza
การกำหนดตัวชี้วัด การเตรียมพร้อมระบบงาน การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย
การกินยา การถอดบทเรียน การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ การสอบสวน
การเกิดโรคติดต่อ การถ่ายทอด การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
การเกิดโรคมะเร็งตับ การถ่ายทอดความรู้ การเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในช่วงระยะต้น การสอบสวนโรค
การเกิดอุจจาระร่วง การถ่ายทอดตัวชี้วัด การเฝ้าระวังโรคเท้าช้างในแรงงานเมียนมาร์ พื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร การสอบสวนและควบคุม
การเกิดอุบัติเหตุ การถ่ายทอดเป้าหมาย การเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่ว การสังเคราะห์
การแก้ไขปัญหา การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ การสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ การถ่ายภาพ การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง การสาธารณสุข
การแก้ไขปัญหาวัณโรค การถูกสัตว์กัด การเฝ้าระวังอุจาระร่วง การสำรวจ
การขนส่ง การทดลอง การพ่นเคมี การสำรวจแนวทางควบคุมโรค
การขออนุมัติ การทดสอบ การพ่นเคมีควบคุมไข้เลือดออก การสำรวจผลกระทบ
การขาดยา การทบทวน การพ่นเคมีแบบฝอยละเอียด การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
การเข้าถึง การทำ Sero-epidemiology การพ่นแบบฤทธิ์ตกค้าง การสื่อสารความเสี่ยง
การเข้าถึงสุรา การทำงาน การพ่นฝอยละอองการพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ การสื่อสารเชิงนโยบาย
การเขียน การทำงาน โรงโม่หิน การพ่นฝอยละเอียด(ULV) การสูญเสียการได้ยิน
การเขียน SAR ที่มีคุณภาพ การทำงานของปอด การพ่นสารเคมีแบบฟุ้งกระจาย(Space spraying) การสูบบุหรี่
การเขียนข่าว การทำงานชุมชน การพ่นหมอกควัน / Fogging / พ่นฝอยละออง การเสริมสร้าง
การเขียนโครงร่างวิจัย การทำงานเชิงรุก การพ่นหมอกควัน / Fogging / พ่นฝอยละออง / Ultra Low Volume / การพ่นฝอยละอองการพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ / ULV mount truck / ยุงลายบ้าน / Aedes aegypti Linnaeus. การเสริมสร้างความรู้
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การทำลายยุงลาย การพ่นหมอกควัน(Fogging) การเสียชีวิต
การค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทำงานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ การทำลายหนังสือ การพยากรณ์ การแสดงภาพ
การควบคุม การทำวิจัย การพยากรณ์โรค การแสวงหาบริการสุขภาพ
การควบคุมความเสี่ยง การนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การควบคุมคุณภาพ การนิเทศ การพยาบาลผู้ป่วย การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่กำหนด
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริการ การพัฒนา การให้ความรู้
การควบคุมจราจร การบริบาล การพัฒนาแกนนำ การให้คำปรึกษา
การควบคุมป้องกันโรค การบริโภค การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การให้บริการ
การควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพัฒนาจานวุ้นขนม การให้บริการทางเพศ
การควบคุมโรค การบริโภคบุหรี่ การพัฒนาบทบาท การให้สุขศึกษา
การควบคุมโรคติดต่อ การบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน การพัฒนาบริการเอชไอวี การอบรม
การคัดกรอง การบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย การพัฒนาบุคลากร การอบรมตามหลักสูตร
การคัดกรอง การดูแลและการส่งต่อ การบริหาร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน การอบรมพยาบาล
การคัดกรองเบื้องต้น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ การอยู่รอด
การคาดเข็มขัดนิรภัย การบริหารความรู้ การพัฒนาระบบ การออกกำลังกาย
การคุ้มครอง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสอบสวนโรคปอดอักเสบโดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2551 กาลักน้ำย้อน
การเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบ การบริหารงาน การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ กาฬโรค
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริหารจัการเวชภัณฑ์ การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กำกับ
การโฆษณาโลโก้ของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบรายงาน กำจัดแมลง
การเงิน การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบสารสนเทศ กำจัดโรค
การจมน้ำ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนารูปแบบ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
การจราจรทางถนน การบังคับ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือเท้าปากและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในศุนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2552-2554 กำจัดโรคหัด
การจัดการ การบังคับใช้ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเท้าช้างของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส กำจัดลูกน้ำยุงลาย
การจัดการข้อมูลโรค การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนารูปแบบพฤติกรรม กำจัดศัตรูพืช
การจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียน ประสานงาน การบาดเจ็บ การพัฒนาศักยภาพ กำลังใจ
การจัดการความรู้ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพัฒนาศักยภาพชุมชน กำหนดชื่อ
การจัดการความรู้ ปี2555 การบูรณาการ การพัฒนาสมรรถนะ กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
การจัดการเงิน การบูรณาการแผนงาน การพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเบิกค่าเช่าบ้าน การพันธุกรรม กิจกรรมย่อย
การจัดการซ้อมแผน การปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาผู้ป่วย กิจกรรมหลัก
การจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน การปฏิบัติงาน การเพิ่ม กีฏวิทยา
การจัดการอาชีวอนามัย การปฏิบัติงานของบุคลากร